Pemikiran Islam

Kajian Peranan Pemuda Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di Mesir, 1945-1949

Islam adalah suatu konsep keutuhan yang tak memisahkan negara dan masyarakat sebagai kenyataan yang kongkrit. Meskipun secara konseptual suasana keduanya bisa dibedakan – yang satu sebagai organisasi kekuasaan yang syah dan yang lain ikatan sosial yang dibimbing oleh nilai-nilai kultural – tetapi dalam kedua suasana itu manusia sebagai individu-individu harus membina hidupnya sesuai dengan kehendak Ilahi. Dari sudut doktrin, negara dan masyarakat hanyalah wadah bagi terbinanya manusia yang taqwa. Pemisahan kedua konsep kesatuan sosial ini secara kongkrit dan penentuan corak hubungannya menjadi problem yang sering bercorak dilematis dalam tradisi pemikiran politik Islam, sebab tujuan akhir hidup adalah memenuhi tugas sebagai makhluk ciptaan Allah swt.

» Read more

SYAH WALIYULLAH & IDE PEMBAHARUAN 1703-1767

Tokoh pembaharu pemikiran Islam di India abad ke-18 M  adalah Quthbuddin Ahmad ibn asy-Syah Abdurrahim ibn Wajih ad-Din asy-Syahid ibn Mu-adhdham ibn Masnhur ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Qawwamuddin, dikenal dengan nama Syah Waliyullah. Silsilah nasabnya sampai kepada sahabat dan khalifah terkemuka, al-Faruq Umar ibn al-Khattab.

» Read more